Oferta
O nas
Kontakt
 


W ramach współpracy oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencję ryczłtu,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

                                                                Dodatkowo:

 • pomoc w założeniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • pomoc w wyborze właściwej formy opodatkowania,
 • pomoc w organizacji obiegu dokumentów,
 • pomoc w doborze właściwego oprogramowania.

                                                                 Ponadto:

 • w celu optymalnej formy współpracy, odbieramy dokumenty (na żądanie).Zakres prac związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wypisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Zakres prac związanych z prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencję VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do listy płac (deklaracje na potrzeby ZUS oraz Urzędów Skarbowych: PIT 4R, PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy Zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników (na żądanie).


   
Top